Provozní řád ŠJ

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

Platnost: od  1. září 2022

 

Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, 691 24  Přibice 46

IČ: 70877076

emailová adresa: jidelna.zspribice@seznam.cz

telefonní čísla: kuchyně 731 375 303

vedoucí školní jídelny: Martina Uchytilová

kuchařky: Martina Uchytilová, Lenka Mandáková

provozní doba pokladních hodin: úterý a středa 14:00 h – 16:00 hod.                       

V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ a cizí strávníci.

 

 1. Zásady provozu

 Provoz školní jídelny se řídí:

 • Zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • Vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 

 1. Provoz a vnitřní režim Školní jídelny
 • Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
 • Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě ZŠ a MŠ, v jídelně a na webových stránkách školy.
 • Při podávání oběda ve školní jídelně mají všichni strávníci zajištěný pitný režim.
 • Strávník má možnost si stravu přidat a to polévky, přílohy, omáčky, nápoje.
 • Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd – vypracovalo ředitelství školy.
 • Pedagogický dozor nad žáky v jídelně je určen rozvrhem dozorů. Dozor má dohled nad bezpečností a ochranou dětí.
 • Strávníci se chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Použité nádobí strávník odkládá na určené místo.
 • Celý oběd, přesnídávku i svačinku včetně doplňků /ovoce/ konzumuje strávník v jídelně.
 • V době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

 1. Stravné v základních kategoriích

 

       MŠ 3 – 6 let        přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 9,- Kč

                                                        (celkem 41,- Kč)

       MŠ 7 – 8 let:       přesnídávka 10,- Kč, oběd 29,- Kč, svačina 10,- Kč

                                                        (celkem 49,- Kč)

       ZŠ  7 – 10 let:      oběd 29,- Kč

       ZŠ 11 – 14 let:    oběd 31,- Kč

       Cizí strávníci:      oběd 104,- Kč 

       Přesnídávka ZŠ: 22,- Kč  celková cena 32,- Kč

                                   (strávník 22,- Kč a příspěvek obce 10,– Kč)

       Důchodci:            oběd 92,- Kč – celková cena 104,– Kč

                                   (strávník 92,- Kč a příspěvek obce 12,- Kč)

 

 • Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 463/2011 Sb.) a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin.
 • Výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro školní strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin = finanční normativ.
 • Finanční limity na nákup potravin jsou dány věkem strávníka.
 • Do věkových skupin jsou zařazováni děti na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

 

 1. Přihlašování a odhlašování stravy
 • Strávníci nebo jejich zákonní zástupci se přihlásí ke stravování vždy k 1. 9. podáním přihlášky, která platí jeden školní rok.
 • Přihlášky ke stravování jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na webových stránkách školy.
 • Nový strávník při odevzdání přihlášky ke stravování obdrží ID číslo a heslo k objednávkovému systému.
 • Oběd mají strávníci přihlášený automaticky.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání a odhlašování stravy je vedena v objednávkovém systému ŠJ.
 • Pokud strávník onemocní, může si první den nemoci odebrat oběd do jídlonosiče ve výdejní době 11.00 – 11.30 h, ostatní obědy je nutné si odhlásit v objednávkovém systému.
 • Odhlašování stravy den předem do 14.00 hodin v objednávkovém systému misocz.cz/jidelna/sjpribice
 • Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č. 561/2004 Sb.).
 • Není povinností vedoucí ŠJ zjišťovat, proč si strávník oběd neodebral a to ani při dlouhodobějším neodebírání obědů.

 

 1. Placení stravného:
 • Strávníci platí stravné do 28. předchozího měsíce (např. do 28. srpna se platí na měsíc září).
 • Upřednostňujeme platbu převodem na účet nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny v době pokladních hodin. Po telefonické či emailové domluvě lze dohodnout i jiný termín. 

            Číslo účtu: 154883707/0600

            VS – datum narození dítěte (do poznámky k platbě jméno a příjmení dítěte).

 • Částku k úhradě zjistíte v objednávkovém systému.

 

 1. Výdej jídel

 

 • Děti a zaměstnanci – obědy 11:30 – 14:00 h
 • Děti a zaměstnanci – obědy 11:30 – 14:00 h
 • Cizí strávníci – obědy            11:00 – 11:30 h a 13:00 – 13:30 h

                                                         8:30 –  9:15 h přesnídávka MŠ

                                                                    9:40 – 10:00 h přesnídávka ZŠ

                                                                  14:30 – 15:00 h svačinky MŠ, ZŠ

 • Pro odběr jídlonosičů 11:00 – 11:30 h

 

 1. Vyúčtování stravného
 • V červenci bude provedeno vyúčtování a vrácení přeplatků převodem na nahlášený účet nebo v hotovosti vedoucí školní jídelny. Po domluvě lze převést přeplatek stravného na příští školní rok. 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny. Tento provozní řád bude vyvěšen (stejně jako další informace, týkající se jídelny) na informačních nástěnkách na chodbách školy.

Provozní doba jídelny je od 7 do 15 hodin.

Provozní doba pokladních hodin

 

Úterý: 14.00 hod. – 16.00 hod.

Středa:  14.00 hod. – 16.00 hod.

V jinou dobu je pokladna otevřena pouze po předchozí domluvě.

Tel: 731 375 303

Email: jidelna.zspribice@seznam.cz