Provozní řád ŠJ

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

Platnost od 1. listopadu 2023

 

E-mail:         jidelna.zspribice@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny: Martina Uchytilová, tel. 731 375 303

Kuchařky: Martina Uchytilová, Lenka Mandáková, tel. 725 087 944

 

 1. Zásady provozu

 Provoz školní jídelny se řídí:

 • Zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin a finančního limitu

 

 1. Provoz školní jídelny
 • Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě ZŠ a MŠ, v jídelně a na webových stránkách školy.
 • Při podávání oběda ve školní jídelně mají všichni strávníci zajištěný pitný režim.
 • Strávník má možnost si stravu přidat podle možností kuchyně.
 • Pedagogický dozor nad žáky v jídelně je určen rozvrhem dozorů. Dozor má dohled nad bezpečností a ochranou dětí.
 • Strávníci se chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Použité nádobí strávník odkládá na určené místo.
 • Celý oběd, přesnídávku i svačinku včetně doplňků /ovoce/ konzumuje strávník v jídelně.

 

 1. Stravné v základních kategoriích

       MŠ 3 – 6 let        přesnídávka 9,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 9,- Kč

                                  (celkem 43,- Kč)

       MŠ 7 – 8 let:       přesnídávka 12,- Kč, oběd 31,- Kč, svačina 12,- Kč

                                  (celkem 55,- Kč)

       ZŠ  7 – 10 let:    oběd 31,- Kč

       ZŠ 11 – 14 let:    oběd 33,- Kč

       Přesnídávka ZŠ: 29,- Kč  celková cena 39,- Kč

                                   (strávník 29,- Kč a příspěvek obce 10,- Kč)

       Cizí strávníci:      oběd 130,- Kč (potraviny 39,- Kč, režijní náklady 91,- Kč)

       Důchodci:           oběd 118,- Kč – celková cena 130,- Kč

                                   (strávník 118,- Kč a příspěvek obce 12,- Kč)

 

 • Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 463/2011 Sb.) a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin.
 • Výše provozních a mzdových nákladů v ceně pro školní strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin = finanční normativ.
 • Finanční limity na nákup potravin jsou dány věkem strávníka.
 • Do věkových skupin jsou zařazováni děti na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

 

 1. Přihlašování a odhlašování stravy
 • Strávníci nebo jejich zákonní zástupci se přihlásí ke stravování vždy k 1. 9. podáním přihlášky, která platí po celou dobu školní docházky nebo po celou dobu stravování.
 • Přihlášky ke stravování jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na webových stránkách školy.
 • Nový strávník při odevzdání přihlášky ke stravování obdrží ID číslo a heslo k objednávkovému systému.
 • Pokud strávník onemocní, může si první den nemoci odebrat oběd do vlastního jídlonosiče ve výdejní době 11:00 – 11:30 hod.
 • Odhlašování stravy je nutné den předem do 14:00 hodin v objednávkovém systému misocz.cz/jidelna/sjpribice.
 • Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.  561/2004 Sb.).

 

 1. Placení stravného:
 • Strávníci platí stravné do 28. dne předchozího měsíce (např. do 28. srpna se platí na měsíc září).
 • Upřednostňujeme platbu převodem na účet číslo 154883707/0600, do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte. Rovněž je možné uhradit stravné v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
 • Částku k úhradě zjistíte v objednávkovém systému.

 

 1. Výdej jídel
 • Přesnídávka MŠ 8:30 –   9:15 h
 • Přesnídávka ZŠ                                    9:40 – 10:00 h
 • Cizí strávníci a výdej do jídlonosičů 11:00 – 11:30 h
 • Děti a zaměstnanci – obědy            11:30 – 14:00 h
 • Svačinky MŠ 14:30 – 15:00 h

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny. Tento provozní řád bude vyvěšen na informačních nástěnkách školy a webu.

  Provozní doba jídelny je od 6:30 do 15:00 hodin.

 

  V Přibicích 1. 11. 2023

                Martina Uchytilová                 Mgr. Marcela Mrkvicová           

              vedoucí školní jídelny                     ředitelka školy