Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy

 

1. Pokud po přijetí čtyřletých a pětiletých dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další přihlášené děti, a to podle pořadí určeného ředitelkou školy na základě níže uvedených kritérií. Přijato je dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. Při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (měsíc a den narození). Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují ke dni podání žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte Vám bude sděleno do 30 dnů od data zápisu.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Rozhodnutí o přijetí) se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na nástěnce v mateřské škole po dobu 15 dnů.

 

 

V případě přijetí se dítěti stanovuje tříměsíční zkušební doba (§34 odst. 3 školského zákona). 

 

Citace školského zákona 561/2004 Sb. 

 

§ 34

 

Organizace předškolního vzdělávání

 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Kritérium                                                                                                 počet bodů

bydliště Trvalý pobyt v obci Přibice (dítě zapsáno v matrice)                     300

Trvalý pobyt mimo obec Přibice                                                                        30

Věk dítěte k 31. 8. daného školního roku Dovrší věk 5 let a dítě starší       150

Věk dítěte k 31. 8. daného školního roku Dovrší 4 let                                    100

Věk dítěte k 31. 8. daného školního roku Dovrší 3 let                                     80

Věk dítěte k 31. 8. následujícího roku Dovrší 3 let                                            5

Přihlášení k docházce Celodenní                                                                       50

Přihlášení k docházce Polodenní                                                                        10

Individuální situace dítěte ZŠ a MŠ

navštěvuje sourozenec dítěte a nadále bude i v dalším školním roce            2

 

V případě přijetí se dítěti stanovuje tříměsíční zkušební doba (§34 odst. 3 školského zákona). 

 

Citace školského zákona 561/2004 Sb. 

 

§ 34

 

Organizace předškolního vzdělávání

 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.